Červen

Přichází léto. První polovina měsíce má ještě přirozený pů­vab jara. Stále krásně kvetou některé dřeviny. Listy a jehličí jsou ještě svěže zelené, stejně tak i mech, který nestačilo spálit prudké letní slunce. A z toho již vyplývají naše první práce a činnosti. Jednou z nich je právě ochrana rostlin před in­tenzivními slunečními paprsky. Důležitá je rovněž kvalitní záliv­ka, aby substrát v misce ne přeschl. Ideální stav je takový, aby byla půda stále vlhká. Vyhýbáme se zálivce během dne a volíme raději pozdní od­poledne. Ráno stromky rosí­me, případně ještě i znovu za­lijeme. Pokud nám to stanoviš­tě bonsají dovolí, rosíme i okolí rostlin pro větší zvlhčení vzdu­chu. Vydatné zálivky se nemu­síme obávat, pokud nemáme zarostlé drenážní otvory, přebytečná voda odteče a rostlinu nemůžeme "ulít".

 

1) Získávání a přesazování

V červnu bychom měli ukončit veškeré práce s přesazováním rostlin. Vzhledem ke značným teplotám, intenzivnímu sluneč­nímu svitu a nízké vzdušné vlhkosti je nebezpečí úhynu čerstvě přesazených rostlin největší. Bonsaje ovsem jdou přesadit kdykoliv, ale zejména začátečník by se měl nejrizikovějším ob­dobím vyhnout. Tou nejnebezpečnější dobou je právě čas od poloviny června do konce srpna.

 

2) Tvarování

Červen je měsíc nejintenzivnějšího zaštipování rostlin. Je totiž chybou, pokud pro bonsai hledáme rostlinu s minimálními (pokud možno žádnými) přírůstky. Takové rostliny jsou neustále malými a slabými napodobeninami bonsají. My naopak potře­bujeme dřevinu, která roste,  vytváří hmotu, kterou my ovlivňu­jeme a jako sochař ji "umisťujeme" na místa, na kterých pů­sobí pro naše oko nejpříjemněji. Potřebujeme tedy stromek, kterému rostou větve a sílí kmen. Pak teprve můžeme s rostlinou pracovat, redukovat jí větve - odstraňovat ty, které rostou na nevhodných místech a dopěstovat nové. Nyní tedy přistupujeme k zaštipování výhonů. Z nově rašících letošních prýtů nehty zaštípneme výhon za druhým až třetím listem u střídavého olistění a za první dvojicí listů u olistění vstřícného. Tím dochází k zakracování výhonů, jejich bohatému větvení a i ke zmenšování listů. Při redukci listů redukujeme případně i množství plodů na rostlině, aby se zbytečně nevysilovala. Zásadou je maximálně jeden plod na 10 -15 zdravých listů (samozřejmě záleží na ve­likosti). U větších plodů ponecháváme raději ještě méně plodů, než je uvedeno. Pokud jsme nestihli tvarovat některé větve drátem, můžeme tak učinit i nyní.

 

3) Hnojení

V tomto měsíci stále ještě normálně hnojíme. Ideálním je or­ganické hnojivo. Hnojivým roztokem provádíme zálivku po 3 týdnech. Nehnojíme stromky kvetoucí a ty, které mají nasazeny plody - až do ukončení jejich tvorby. Jehličnany hno­jíme méně.

 

4) Ochrana před škůdci

Také v červnu je stále ještě vysoké nebezpečí poškození rostlin hmyzem. Z vajíček nakladených v dubnu a v květnu se vylíhly housenky a jiné žravé larvy, pro které je dobrým i tak malé sousto, jakým je naše bonsai. Stále tedy sledujeme zdra­votní stav rostlin a hmyz okamžitě likvidujeme příslušným postřikem. Proti je­ho aplikaci na strom nám bonsaje skýtají mnoho vylepšení. Napadený stromek totiž můžeme cely přikrýt mikrotenovým nebo polyetylenovým sáčkem a aplikovat přípravek pouze otvorem v tomto sáčku. Působení insekticidu se tím mnoho­násobně zvýší. Pokud nemáme možnost postřiku, můžeme korunky menších rostlin v přípravku namočit. Při této práci mu­síme dát pozor na ochranu pudy před potřísněním přípravkem. Zavazujeme tedy před aplikací celou misku do "igelitového" sáčku.

Pokud se jedná o hmyz malý nebo je napadení silnější a je již poškozena převážná část listů, můžeme u většiny dřevin toto listí odstranit i s hmyzem. Listy, které vyrostou ze záložních pupenů budou menší a často i ve větším počtu.

 

5) Umístění

Pokud máme ideální podmínky pro umístění stromků - za­hradu, hledáme na letní období místo v polostínu, nejlépe na okraji vodní plochy, která svým výparem zvyšuje vzdušnou vlhkost. Pokud tuto možnost nemáme, musíme v letním obdo­bí stromky stínit. Každý den nejméně dvakrát (ráno a odpoled­ne) kontrolujeme vlhkost substrátu a snažíme se ho udržet stále vlhký. Omezováním zálivky u bonsají dosáhneme totiž spíše než zpomalení růstu jejího uhynu. Rostliny rozpálené po­ledním sluncem nezaléváme a nerosíme.