Červenec

Nastává doba dovolených. Své stromky svěřujeme souse­dům nebo "matce přírodě" a opouštíme je. V lepším pří­padě stěhují pěstitelé své stromky na dovolenou s se­bou a potom na chatě či cha­lupě mají konečně dostatek času se jim věnovat.

 

1)Získávání a pře­sazování rostlin

V létě bychom se měli těmto pracím zcela vyhnout. Jediné, co můžeme dělat, jsou příprav­né práce v případě, že obje­víme v přírodě zajímavý stro­mek, který chceme získat. Rý­čem nebo motykou okolo stromku vykopeme příkop o průměru uvažované koruny budoucí bonsaje. Kořenový bal v žádném případě neporušujeme a nenadzvedáváme. Vykopaný příkop vyplníme hrabankou, nebo listím s původní zemi. Povrch zakryjeme starým listím a humusem, čímž zabráníme přílišnému vysychání. Do podzimu či případně do jara vytvoří stromek bohatší koře­nový systém, který má větší schopnost zásobovat vyzvednu­tou rostlinu dostatkem vody. Zároveň můžeme odstranit největší větve, které jsou z dalšího pěstebního hlediska na strom­ku nežádoucí. Tím i snížíme výpar z rostliny a ta lépe přežije redukci kořenového systému.

 

2) Tvarování

Stále pokračujeme v zaštipování listnatých dřevin. Od poloviny měsíce se můžeme pustit i do prostříhávání jehličnanů. Tam, kde jsme na jaře přistoupili k tvarování drátem, kontro­lujeme, zda při letních tloušťkových přírůstech, které v tomto měsíci již pomalu končí, nedochází k zaboření drátů do kůry a tím i k poškození vzhledu bonsaje. Nové větve již drátem netvarujeme.

 

3) Hnojení

Stále ještě můžeme pokračovat v přihnojování bonsají. Musíme však již pamatovat na to, že červenec by měl být posledním měsícem, kdy hnojíme. V opačném případě neposkytneme stromku dostatek času na vyzrání dřeva a v zim­ním období dojde k namrzání větví.

 

4) Ochrana před škůdci

Také v červenci trvá nebezpečí nákazy padlím. Stromky ošetřujeme sirnatými přípravky ihned, jakmile se objeví první příznaky choroby. Při suchém a teplém počasí se zase vyskytují ve větší míře mšice a jiní hmyzí škůdci.

 

5) Umístění

Pro červenec platí v plné míře to, co platilo v červnu a to, co bude platit ještě v srpnu - ochrana rostlin před přílišným vysy­cháním a před spalujícími slunečními paprsky.